Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková
Termín přihlášení 4. 11. 2019
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

DPH v roce 2019 ve vazbě na účetnictví

14. 11. 2019 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže. U vybraných obchodních případů bude prezentován postup při uplatnění DPH v návaznosti na uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování. V rámci výkladu budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH provedené v roce 2019 se zaměřením na oblast fakturace, ručení příjemce zdanitelného plnění, režimu přenesení daňové povinnosti a další vybrané okruhy uplatňování DPH.

Obsah kurzu

 • Přehled změn provedených v oblasti DPH a účetnictví v roce 2019 - rekapitulace důležitých změn platných pro rok 2019.Daňové doklady v roce 2019, účetní doklad – pravidla fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, nesprávné popř. chybějící údaje.  
 • Základ daně a výpočet daně -  položky zahrnované do základu daně, postup při výpočtu daně, zaokrouhlení celkové úplaty při platbě v hotovosti, vyúčtování zálohy. 
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – praktický postup při kontrole přijatých daňových dokladů, návrh na doplnění smluvních ujednání ve vazbě na institut ručení a zajištění daně včetně postupu při zaúčtování      
 • Přenesení daňové povinnosti na příjemce při poskytování stavebních nebo montážních prací – vysvětlení principů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví, upozornění na možné chyby a postup při jejich nápravě.
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně – rozsah a výše nároku na odpočet daně včetně doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně.
 • „Manažerská vozidla“ - postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování.
 • Finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2019 – postup při uplatnění DPH  při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, promítnutí korekce původně uplatněného odpočtu v DAP k DPH.
 • Oprava týkající se minulého účetního období – upozornění na změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví včetně doporučeného postupu z pohledu DPH.
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí – tuzemské a zahraniční  obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely  DPH ve vybraných případech včetně doporučeného  postupu při zaúčtování.
 • Diskuze

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

 

Lektorky:

Ing. Dagmar Fitříková - podniká jako daňový poradce se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. V současné době působí v poradenské firmě ABC Taxes, s.r.o. v Ostravě a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

Ing. Dagmar Procházková - absolventka VŠB – TUO, ekonomická fakulta. Praxe ve státní správě – daň z příjmů. Od roku 2004 pracuje jako auditor ve společnosti ABC.AUDIT, s.r.o. Lektorka v oblasti účetnictví podnikatelů, spoluautorka publikací v oblasti účetnictví ( SAGIT – Vzorový účtový rozvrh; ANAG – ABECEDA podvojného účetnictví pro podnikatele; DASHOFER – Souvztažnosti v kostce).

 

V ceně semináře jsou pracovní materiály a občerstvení.

 

(Mar)

 

Přihlásit