Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5 hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková
Termín přihlášení 15. 3. 2021
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

DPH v roce 2020 ve vazbě na účetnictví / NOVÝ TERMÍN - 22. 3. 2021

22. 3. 2021 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sálUPOZORNĚNÍ: seminář bude probíhat ONLINE - Z DŮVODU NEMOCI LEKTORKY JE SEMINÁŘ PŘELOŽEN NA 22.3.2021.
Zdůvodu nařízení Vlády ČR bude seminář probíhat online, a to od 9.00 do 14.00 hodin.

Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže.

Vstupní předpoklady

UPOZORNĚNÍ !!!

Březnový seminář bude mít totožný obsah jako seminář plánovaný v termínu 21.1.2021 a navíc bude doplněn o problematiku související s podáním DAP k dani z příjmů, a to – „Kontrolní vazby v účetních výkazech podnikatelů a daňovém přiznání k Dani z příjmů právnických osob – 2020“  a dále o „Zákaznické a věrnostní programy“ – obě témata budou konfrontována s DPH.

Obsah kurzu

 • U vybraných obchodních případů bude prezentován postup při uplatnění DPH v návaznosti na uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování.  V rámci výkladu budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH provedené v roce 2020 se zaměřením na oblast fakturace, ručení příjemce zdanitelného plnění, režim přenesení daňové povinnosti a další vybrané okruhy uplatňování DPH.
 • Přehled změn provedených v oblasti DPH a účetnictví v roce 2020/2021 - rekapitulace důležitých změn.
 • Daňové doklady v roce 2020, účetní doklad – pravidla fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, nesprávné popř. chybějící údaje.   
 • Základ daně a výpočet daně -  položky zahrnované do základu daně, postup při výpočtu daně, zaokrouhlení celkové úplaty při platbě v hotovosti, vyúčtování zálohy. 
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – praktický postup při kontrole přijatých daňových dokladů, návrh na doplnění smluvních ujednání ve vazbě na institut ručení a zajištění daně včetně postupu při zaúčtování.        
 • Přenesení daňové povinnosti na příjemce při poskytování stavebních nebo montážních prací – vysvětlení principů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví, upozornění na možné chyby a postup při jejich nápravě.
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně – rozsah a výše nároku na odpočet daně včetně doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně.
 • „Manažerská vozidla“ - postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování.
 • Finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2020 – postup při uplatnění DPH  při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, promítnutí korekce původně uplatněného odpočtu v DAP k DPH.
 • Oprava týkající se minulého účetního období – upozornění na změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví včetně doporučeného postupu z pohledu DPH.
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí – tuzemské a zahraniční  obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely  DPH ve vybraných případech včetně doporučeného  postupu při zaúčtování.
 • Diskuze

 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

Přihlásit