Logo
 
 
Informace o akci
Místo konání Loutkový sál
Rozsah kurzu 5hodin
Lektoři Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Dagmar Procházková
Termín přihlášení 2. 11. 2020
Cena na osobu 1800
DPH vč. DPH
Kontakt Joanna Martynková
558 387 151, 724 155 787
vzdelavani@trisia.cz

DPH v roce 2020 ve vazbě na účetnictví / NOVÝ TERMÍN - 21. 1. 2021

21. 1. 2021 od 09.00 do 14.00 hodinLoutkový sál
Seminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže.

Obsah kurzu

 • U vybraných obchodních případů bude prezentován postup při uplatnění DPH v návaznosti na uvádění údajů v daňovém přiznání k DPH a kontrolním hlášení včetně doporučeného postupu při jejich zaúčtování.  V rámci výkladu budou účastníci upozorněni na změny v oblasti DPH provedené v roce 2020 se zaměřením na oblast fakturace, ručení příjemce zdanitelného plnění, režim přenesení daňové povinnosti a další vybrané okruhy uplatňování DPH.
 • Přehled změn provedených v oblasti DPH a účetnictví v roce 2020/2021 - rekapitulace důležitých změn.
 • Daňové doklady v roce 2020, účetní doklad – pravidla fakturace, daňový a účetní doklad, typy daňových dokladů, povinnost vystavit a doručit daňový doklad, nesprávné popř. chybějící údaje.   
 • Základ daně a výpočet daně -  položky zahrnované do základu daně, postup při výpočtu daně, zaokrouhlení celkové úplaty při platbě v hotovosti, vyúčtování zálohy. 
 • Institut ručení za nezaplacenou daň – praktický postup při kontrole přijatých daňových dokladů, návrh na doplnění smluvních ujednání ve vazbě na institut ručení a zajištění daně včetně postupu při zaúčtování.        
 • Přenesení daňové povinnosti na příjemce při poskytování stavebních nebo montážních prací – vysvětlení principů režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví, upozornění na možné chyby a postup při jejich nápravě.
 • Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně – rozsah a výše nároku na odpočet daně včetně doporučeného postupu při zaúčtování uplatněného nároku, časové hledisko pro uplatnění nároku na odpočet daně, prokazování nároku na odpočet daně.
 • „Manažerská vozidla“ - postup při uplatnění odpočtu daně při pořízení dlouhodobého majetku využívaného i pro jiné účely než související s ekonomickou činností ve vazbě postup při zaúčtování.
 • Finanční bonusy, nepřímé bonusy a skonta v roce 2020 – postup při uplatnění DPH  při poskytování množstevních rabatů, nepřímých bonusů a skont za platbu před lhůtou splatnosti, včetně doporučeného postupu při zaúčtování.
 • Inventarizační rozdíly – z pohledu DPH a daně z příjmů, včetně doporučeného postupu při zaúčtování, promítnutí korekce původně uplatněného odpočtu v DAP k DPH.
 • Oprava týkající se minulého účetního období – upozornění na změny v oblasti oprav chyb minulých účetních období v účetnictví včetně doporučeného postupu z pohledu DPH.
 • Fakturace v cizí měně v tuzemsku a ve vztahu k zahraničí – tuzemské a zahraniční  obchodní transakce realizované v cizí měně, pořízení a dodání zboží v rámci EU, postup při přepočtu cizí měny pro účely  DPH ve vybraných případech včetně doporučeného  postupu při zaúčtování.
 • Diskuze

 

Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály.

Mohlo by Vás zajímat